بامجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

→ بازگشت به شرکت ارتعاش گستر یزد