اداری مالی

شرکت ارتعاش گستر یزد کلیه زیر ساخت های مالی ، بیمه ای و مالیاتی را از بدو تاسیس فراهم آورده و به عنوان مودی خوش حساب و خود اظهار دارای گواهینامه مالیاتی به کد اقتصادی 411347981266 در سازمان مالیاتی کشور دارای گواهینامه ارزش افزوده 970077385232 و دارای کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی به شماره 6873790069 و دارای کد توکن تدارکات الکترونیکی ایران LSP23326 و دارای مجوز اوراق بورس بهادار به شماره 95/116 می باشد. جهت سهولت انجام پروژه های مشتریان و دریافت کلیه مفاصاحساب های مالیاتی و بیمه ای آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.