ایمنی

کلیه پروژه های ارتعاش گستر تحت بیمه نامه مسئولیت شماره 410220910/97/0000005 نزد بیمه رازی از لحاظ مسئولیت کارفرما و پیمانکار و کارگران و شخص ثالث و کالا در پروژه بیسیم می باشد. که اطمینان خاطری برای کارفرما جهت بروز اتفاقات احتمالی می باشد