مدیران

 

 

 

حمید فروتن

مدیریت ارشد شرکت

کارشناس ارتباطات

 

 

 

 

 

سید جمال هاشمی

مدیرعامل

کارشناس ارشد مخابرات

 

 

 

 

 

حسینعلی دهقانی

مدیر طراحی و توسعه شبکه های بیسیم

کارشناس الکترونیک